DIERENAMBULANCE PAPENDRECHT


      Ziet u een dier dat zwerft, ziek, gewond of overleden is, bel dan :
 
 
                                 06  1700 3200
 

            

 ---------------------------------------------------------

Tussen 22:00 en 08.00  -  alleen voor SPOEDGEVALLEN

Als uw melding geen noodgeval betreft komt de Dierenam-
bulance de volgende ochtend.U helpt ons door het dier zo-
lang onder uw hoede te houden in een doos of afgesloten
ruimte. Is het dier gewond of ziek dan komt de Dierenam-
bulance het dier ophalen.

---------------------------------------------------------

Wat doet de Dierenambulance Louterbloemen ?

De Dierenambulance, onderdeel van het Dierentehuis Lou-
terbloemen, helpt 24 uur per dag, 365 dagen per jaar dieren
in nood, zowel zwervend aangetroffen gezelschapsdieren,
als in het wild levende dieren zoals egels, vogels, vleermui-
zen etc.

Belt u voor een gevonden dier dan wordt het dier eerst ge-
controleerd op chipnummer en registratie bij een databank.
Is het dier niet gechipt,het nummer niet geregistreerd of is
de eigenaar niet te bereiken dan kan de Dierenambulance
het dier bij Dierentehuis Louterbloemen of bij een gespecia-
liseerde opvang onderbrengen. Is het dier ziek of heeft het
letsel dan brengt de Dierenambulance het dier bij de die-
renarts. Ook dode dieren worden
opgehaald.

Zwervend aangetroffen gezelschapsdieren

Na opname van gezelschapsdieren bij het Dierentehuis
worden gevonden dieren geregistreerd en gemeld op ver-
schillende websites voor vermiste en gevonden dieren,
zodat dier en eigenaar snel herenigd kunnen worden.
Meldt zich geen eigenaar voor een dier binnen 14 dagen
wettelijke bewaartijd dan gaat het Dierentehuis op zoek
naar een nieuw baasje.

Overleden gezelschapsdieren

Is het dier overleden dan wordt ook geprobeerd de eigenaar
te achterhalen via een melding op de websites voor vermis-
te/gevonden dieren en wordt het dier minimaal veertien da-
gen in het koelgebouw bewaard. Meldt de eigenaar zich
dan helpen wij u een keuze te maken en kunnen het vervoer
verzorgen van uw dier naar zijn laatste rustplaats, zoals een
huisdierencrematorium

 Als u en uw dier vervoer nodig hebben.

Heeft u vervoer nodig voor uw huisdier, bijvoorbeeld naar de
dierenarts, dan plannen wij dit graag samen met u in.

Katten

Gezonde loslopende katten worden niet direct opgehaald om-
dat ze meestal een eigenaar blijken te hebben. Katten die er
slecht uitzien, mager, ziek of gewond zijn worden opgehaald.
Zou de kat een eigenaar kunnen hebben en ziet de kat er ge-
zond uit dan wordt een halsbandje met tekst en terugbelver-
zoek voor een eventuele eigenaar omgedaan en daarna door
ons gemonitord. Wordt er niet gereageerd dan wordt de kat
alsbzwerver opgehaald
.

Verwilderde katten

Pas op voor verwilderde katten. Ze kunnen fel uithalen.
Belt u ons voor overlast dan wordt beoordeeld of een vang-
kooi wordt geplaatst in overleg met St. zwerfkatten Rijn-
mond. De gevangen katten worden gesteriliseerd of gecas-
treerd en ontvangen een eartip. Daarna worden de katten
teruggeplaatst in hun territorium, anders wordt zijn territo-
rium ingenomen door een andere verwilderde kat.Is terug-
plaatsen op een locatie niet mogelijk dan wordt, in overleg
met St. Zwerfkatten Rijnmond, naar een oplossing gezocht.


------------------------------------------------------------

Voor snelle en doelmatige nood- en specialistische hulpver-
lening breidt het Dierentehuis de samenwerking uit met een
flink aantal organisaties en bedrijven, zoals bijvoorbeeld het
Reptihouse in Dordrecht

Vanaf heden werken wij samen met de dierenambulance van
Louterbloemen. Dit betekent dat wij alleen via Louterbloemen
reptielen tijdelijk opvangen, die om welke reden dan ook bij
hun gebracht of gevonden worden.

Deze dieren zullen bij binnenkomst een grondige medische
keuring krijgen en zo nodig naar een Reptielenarts gebracht
worden voor eventuele behandeling.

Als de dieren gezond verklaard zijn zullen zij indien nodig en
mogelijk voor herplaatsing aangeboden worden, dit zal altijd
zichtbaar en duidelijk aangegeven worden op het terrarium
waar het dier zich in bevindt.

Op deze pagina en ook op de site van Dierenasiel Louter-
bloemen zullen actuele foto`s met beschrijving geplaatst
worden. https://www.reptihouse.nl/

  

     06 1700 3200

 

       >>  Alblasserdam 

       >>  Dordrecht

       >>  Hendrik-Ido-Ambacht

 

      >>   Sliedrecht

      >>   Zwijndrecht

 

   

 

      Facebook ambulance     >>

      Facebook dierentehuis   >>

 


 


Prijslijst 2018

Vaste ritprijs,                     € 25,00voor terugbrengen

van een gevonden dier 
 

Toeslagen  (in overleg)

€   5,00 bij niet contante
              afrekening,


€   1,00 per km buiten werkgebied,
             op afspraak
       
                                     

€   0,00 Vervoerskosten,
              van dieren zonder eigenaar
              (zwerfdieren)